תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל ("האתר"), עמותה רשומה מס' 58-009-419-1 (להלן: "הארגון" או "העמותה"), שמענה הרשום הינו ,ת.ד. 6385 תל – אביב 61063.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מותר אך ורק בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אם אינך מסכים לאמור בהם, כולו, רובו או מקצתו, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. תחילת השימוש באתר ובתכניו מהווה הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך במתן הודעה על כך. נוסחם העדכני של תנאי השימוש הוא זה המופיע באתר.

בתקנון זה: "תכנים" – לרבות כתבות, סקירות, נתונים, פרסומים מקצועיים, דו"חות, מאמרים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, תגובות, קבצים, פרטי התקשרות, שמות וכל נתון או מידע אחרים המתפרסמים באתר, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, בין אם הזכויות בהם הינן בבעלות הארגון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים.

השימוש באתר
השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. העמותה רשאית לערוך ו/או להסיר ו/או לשנות ו/או לעצב את האתר ואת זמינותו, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. הארגון אינו מתחייב כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אנשים או גופים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, תמחור וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת הארגון בשום אופן.

פרטי חברי הארגון המתפרסמים באתר הינם כפי שנמסרו לארגון על ידי חבריו. הארגון אינו מתחייב כי פרטים אלו הינם מדוייקים ו/או מעודכנים. אם הינך חבר הארגון ומצאת כי פרטיך אינם מעודכנים, הינך מתבקש לפנות בכתב ולציין את העדכון הנדרש. את פנייתך אנא שלח לדוא"ל irgun@iocea.org.il.

אין לעשות בתכני האתר כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת הארגון. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע באתר שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות, לתרגם, למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ולא לעשות כל שימוש או לבצע כל פעולה באתר ובתכניו השמורה ו/או מותרת על פי כל דין לבעלי הזכויות באתר ובתכנים.

העמותה אינה מתחייבת שהשימוש באתר וזמינותו לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או כי האתר יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי העמותה, מנזקים, מקלקולים, מתקלות, מכשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל העמותה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והעמותה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו לך או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים ו/או לרכושם עקב כך.

כל קישור מהאתר לאתרים חיצוניים אינו באחריות הארגון, לרבות התכנים והמידע המופיעים בדפי האינטרנט אליהם מפנה קישור כאמור. הארגון אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני והארגון לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הארגון אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

תכנים המפורסמים על ידי צדדים שלישיים
חברי הארגון רשאים להעלות תכנים לאתר באופן עצמאי תוך שימוש בפורום האתר ("תכני המשתמשים").

השימוש בפורום מותר אך ורק לחברי הארגון. שם המשתמש והסיסמא שתקבל כחבר הארגון הינם אישיים והעברתם אסורה. להלן יכונו חברי הארגון המשתתפים ו/או המשתמשים ו/או המפרסמים בפורום תוכן כלשהו בשם "המשתמשים".

העמותה אינה בודקת את תכני המשתמשים ואינה אחראית לחוקיותם, אמינותם, איכותם, רצינותם, כדאיות ההסתמכות עליהם וכל הנוגע להם. על כן, העמותה לא תהא אחראית לתכני המשתמשים והינך מוותר מראש על כל טענה כלפי העמותה בעניין תכנים אלו.

למרות האמור לעיל, העמותה תהא רשאית להסיר ו/או לדרוש את עריכתו ו/או שינויו של כל תוכן מתכני המשתמשים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהא בדבר כדי להטיל עליה אחריות כלשהי לגבי תכני המשתמשים.

חבר הארגון זכור: התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והעמותה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, העמותה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

העמותה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. על כן, ההתייחסות לכל תכני המשתמשים תהיה כאל מידע לא סודי. כמו כן, דע כי משלוח תכני משתמשים לפרסום באתר על ידך מהווה רשיון חינם ממך לעמותה, שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות הציבור (To Make Available) ולעשות בתכנים שמסרת כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה ("הרישיון"). משמעותו של דבר היא, בין היתר, שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום.

אם אינך מעוניין להעניק לעמותה רישיון כאמור, אל תפרסם תכנים באתר.

עליך להישמר, שלא למסור לעמותה תכנים שאתה אינך בעל הזכויות בהם או בעל מלוא ההרשאות הנדרשות על מנת למסרם לעמותה לצורך פרסומם ברשת האינטרנט ולצורך מתן הרישיון לעמותה כאמור לעיל. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, הנך מאשר כי הנך בעל הזכויות בתוכן כאמור, ו/או כי הנך בר-רשות להתרת פירסומו באתר וכי הנך רשאי להעניק לעמותה את הרישיון בו. העלאת תכנים הזכאים להגנה על פי דין, אשר אינם פרי יצירתך המקורית מהווה הפרת זכויות יוצרים (ועלול להפר אף זכויות נוספות או אחרות), דבר המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית.

העמותה ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם תכני המשתמשים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי. העמותה מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. העמותה אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

כצופה ו/או משתמש ו/או מפרסם בפורומים הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

 1. לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
 2. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
 3. לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר (לרבות לא להעביר מידע באמצעות הפורום או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר).
 4. לא לשלוח לפורומים מידע העלול לשדל משתמש אחר לבצע ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.
 5. לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר או למשתמש בפורומים.
 6. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.
 7. לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות.
 8. לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.
 9. לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורומים, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו.
 10. לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.
 11. לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים בפורומים.
 12. לא להעלות לפורומים הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן.
 13. לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלשיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד'.

העמותה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע בעמותה ו/או באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת. הנך מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה, עובדיה, חברי הוועד המנהל שלה או מי מטעמם בקשר לכך.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי העמותה רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק כל תוכן, או חלק ממנו, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיני העמותה לפורומים ו/או המפרות מי מתנאי שימוש אלו. במקרה בו ימחק תוכן או שימחקו חלקים ממנו כאמור, העמותה אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי ההשתתפות ו/או הפרסום בפורום מותר לחברי הארגון בלבד, על מנת שניתן יהיה לזהות את כותב כל הודעה ו/או תגובה ו/או פרסום כל תוכן בפורום. יוצא מכך, כי בניגוד להרבה פורומים אחרים ברשת באינטרנט, ההשתתפות ו/או השימוש ו/או הפרסום בפורום באתר איננו אנונימי. העמותה אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש בפורומים, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:

 1. אם השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורומים או עשה בהם שימוש - אינו חוקי.
 2. אם השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורומים או עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.
 3. השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורומים או עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.
 4. אם השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורומים או עשה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של העמותה.
 5. אם השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורומים או עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.
 6. אם העמותה נדרשת לגלות את השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורומים או עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.

העמותה תהא רשאית להפסיק (לרבות בדרך של הסרה מן הרשת או מניעת גישה) באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את הפורומים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך. על כן, ככל שיש לך עניין לשמור לעצמך מידע או תוכן כלשהו המפורסם בפורומים, ולמטרה זו בלבד, אנא הדפס לעצמך עותק שלו, ובלבד שהדבר אינו מנוגד להוראת כל דין.

באם הנך מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם בפורומים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית לעמותה בצירוף פרטים מלאים, לכתובת ת.ד. 6385 תל – אביב 61063.

לתשומת ליבך, העמותה אינה מתחייבת לשמור מספרי IP של המשתמשים באתר לתקופה מינימאלית כלשהי או בכלל.

תכנים כלכליים
אם ברצונך להשתמש בתכנים בעלי אופי כלכלי, בין אם מפורסמים באתר על ידי העמותה ובין אם על ידי גולשים, עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה לגבי מתן שירותים או ביצוע עסקאות. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר, תיעשה על אחריותך בלבד.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים באתר ובתכניו, לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של העמותה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה ו/או של חברי הארגון שהעלו תכנים לאתר ו/או של שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה בכתב ומראש, אלא אם הנך חבר הארגון שהעלה תוכן לאתר באמצעות הפורום שאז מותר לך לעשות את מי מן הפעולות הנ"ל אך ורק בתוכן שהועלה על ידך ושהזכויות בו הינן בבעלותך.

על אף האמור לעיל, הנך רשאי להדפיס כל מידע מן האתר ולעשות בו שימוש לא מסחרי לצרכיך האישיים/הארגוניים, וכן לשלוח לאחר קישורים אל תכני האתר, ובלבד שאותו אחר מעוניין והסכים לקבלם.

שמו של הארגון, שם המתחם של האתר, הלוגו של הארגון, שמותיו המסחריים וסימני המסחר, השירות והקיבוציים (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) שלו, הינם קניינה הבלעדי של העמותה. השימוש במי מהם אסור ללא רשות מפורשת בכתב ומראש ממנכ"ל העמותה.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו נשארות בבעלותך.

אבטחת מידע
העמותה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי העמותה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת שהשירותים והמידע באתריה ובשרתיה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

דואר שיווקי
הארגון יהיה רשאי לשלוח אליך מדי פעם מידע מקצועי ו/או שיווקי בדואר אלקטרוני - בין אם מדובר במידע שיפורסם על ידי הארגון עצמו ובין אם מדובר במידע שיקבל הארגון לצורך משלוח מידי צדדים שלישיים וזאת בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסרת לארגון. מידע כזה ישוגר אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מקצועי ו/או שיווקי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע כאמור באמצעות פניה לארגון,לדוא"ל: irgun@iocea.org.il.

פרטיות
הארגון מתייחס בכבוד לפרטיותך ומחויב לשמור ולהגן על המידע האישי שהוא מחזיק אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו הארגון אוסף מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה הנמען, כמקור המידע, יכול להסירו או לשנותו.

כל הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לארגון ו/או תמסור בעתיד לארגון מתוקף היותך חבר בו ו/או כל מידע אודותיך שהגיע ו/או יגיע לידיעת הארגון (בין שנמסר על ידי מקורות אחרים), יישמרו ו/או יוחזק (כולו או חלקו) במאגר המידע של הארגון ("המאגר") ו/או אצל מי שמטעמו, אשר יהיו רשאים לעשות בו שימוש לצורך רישומך כחבר בארגון ומשלוח מידע, ניהול הקשר בינך לבין הארגון, מתן השירותים לחברים באופן מיטבי, עדכונים והודעות שונות בנושאים מקצועיים ו/או שיווקיים ו/או פרסומיים ו/או בדבר פעילויות אותן מקיים הארגון בשגרה ומעת לעת לחברי הארגון, לרבות בדרך של דיוור ישיר, לסוגיו השונים. מידע אודותיך יימסר לחברים בארגון ולתאגידים הקשורים לארגון. הנך מודע לכך כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירת המידע כאמור נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.

מלבד האמור לעיל, הארגון לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר אליו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או
ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, יהיה הארגון רשאי למסור את המידע לפי הנדרש; 
אם יינתן צו שיפוטי המורה לארגון למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 
במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הארגון; 
בכל מקרה שהארגון יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד
שלישי; 
אם יארגן הארגון את פעילותו במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של
צד שלישי - יהיה זכאי ארגון להעביר לתאגיד החדש העתק מפרטיך או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל
על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

על-פי חוק, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל הארגון בפרטים הבאים: דוא"ל: irgun@iocea.org.il או בדואר רגיל אל: ת.ד. 6385 תל-אביב 61063.

הפסקת שימוש ושיפוי
העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות על ידי חסימת מספר IP.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא העמותה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
אתה תשפה את העמותה, עובדיה, חברי הוועד המנהל שלה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

כללי
על תנאי השימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.

במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תקבע על ידי ביהמ"ש או טריבונל שיפוטי או מעין שיפוטי מוסמך אחר ("הערכאה המשפטית") כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל irgun@iocea.org.il. העמותה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

אנו מאחלים לך שימוש מועיל ומהנה. נשמח לקבל את תגובותיך והערותיך בנוגע לאתר.