תנאי שימוש בהטבות לחברים

הנני מאשר ומסכים בזאת כי כל קישור מהאתר של ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים לאתרים חיצוניים אינו באחריות הארגון, לרבות התכנים והמידע המופיעים בדפי האינטרנט אליהם מפנה קישור כאמור ואין הוא ממליץ ו/או אחראי למוצרים שנמכרים או מוצעים למכירה באותו מקום לרבות טיבם / מחירם או כל דבר אחר הקשור להם. הארגון אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני והארגון לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הארגון אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. 

מימוש ההטבות לחברי ארגון בלבד, אשר חברותם בתוקף במועד הניצול