תנאי שימוש בהטבות לחברים

הנני מאשר ומסכים בזאת כי השימוש בכל קישור המופיע באתר ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים המוביל לאתרים חיצוניים אינו באחריות הארגון, לרבות התכנים והמידע המופיעים בדפי האינטרנט אליהם מפנה קישור כאמור. הארגון איננו ממליץ ו/או אחראי למוצרים הנמכרים או מוצעים למכירה באתרים החיצוניים לרבות טיבם / מחירם או כל דבר אחר הקשור אליהם. הארגון אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר, אינו מהווה ערובה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני ולפיכך הארגון לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. מכל מקום מובהר בזאת, כי לארגון לא תהא אחריות כלשהי בקשר למימוש הטבה של חבר/ת ארגון, המהווה התקשרות ישירה בין חבר/ת הארגון לבין נותן ההטבה.

מימוש ההטבות הינו לחברי ארגון בלבד, אשר חברותם בתוקף במועד המימוש הרלוונטי