מכרזי תכנון וניהול - התקשרות ע"פ תקנה 5א'


ב-1 ביוני 2009 נכנסה לתוקפה תקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים והגדירה שלוש דרכי התקשרות עם מתכננים:
  1. התקשרות בהיקף של עד 1.5 מיליון ₪ תיעשה בדרך של בחירה ממאגר המתכננים, על-פי אמות מידה של איכות בלבד.
  2. התקשרות בהיקף של 1.5 מיליון ₪ עד 3 מיליון ₪, או עבור פרויקט בלתי מוגדר, תיעשה בדרך של 'פניה תחרותית' לקבלת הצעות (מכרז סגור), תוך מתן משקל של 80% למרכיב האיכות ומשקל של 20% למרכיב המחיר.
  3. התקשרות בהיקף של 3 מיליון ₪ ומעלה תיעשה בדרך של מכרז פומבי, תוך מתן משקל של 80% למרכיב האיכות ומשקל של 20% למרכיב המחיר.

עוד נקבע, כי הצעות החורגות בלמעלה מ- 15% מחציון הצעות המחיר (אם הוגשו לפחות חמש הצעות) תיפסלנה, ובלבד שלא נפסלו מחצית מן ההצעות הכשרות שהוגשו למכרז .

כנושא הדגל לשינוי שיטת המכרזים וכמי שנקט מאמצים רבים שהובילו לתיקון התקנה, רואה הארגון בהחלטה זו (בחירה על בסיס מרכיב של 80% איכות ו- 20% מחיר) כחשובה ביותר למערכת הציבורית במדינת ישראל. לפיכך, ממשיך הארגון בפעילות נגד קיום מכרזי תכנון, ניהול ופיקוח אשר אינם עומדים בעקרונות שנקבעו בתקנה.

במקביל, פועל הארגון לביטול הצורך בהגשת ערבויות במכרזי ממשלה, כמו גם להקטנת שיעור ערבויות הביצוע. לאחר מגעים מתמשכים עם אנשי משרד האוצר, פורסמה בשנת 2009 הוראת שעה של החשב הכללי, לפיה תבוטל ערבות המכרז בפרויקטים שהיקפם עד 300,000 ₪ וערבויות הביצוע תופחתנה לסך של 5% משווי ההתקשרות.
עם זאת, הארגון לא מסתפק בכך וממשיך לפעול בנחישות לביטול מוחלט של ערבויות המכרז ולהתאמתה המוחלטת של הוראת השעה לרוח תקנה 5 א'.