מכרזי תכנון וניהול

מרוכז דלהלן לעיונכם ולידיעתכם, מקבץ מייצג של פניות שקיים הארגון באמצעות היועמ"ש בנושא.
מיותר לציין, כי הארגון ממשיך בפעילותו השוטפת והנחרצת במסגרתה מתקיימות פניות יזומות לגופים ממשלתיים וציבוריים אשר מפרסמים מכרזים שאינם עומדים באמות המידה שנקבעו בתקנה 5 א', לתקנות חובת המכרזים (שבבסיסה סעיפים המורים על בחירת מתכננים על פי קריטריונים של איכות ההצעה).

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי), מנכ"ל


התאריכים המפורטים בראש כל פנייה (הודעה ארגונית) משקפים את תאריך תחילת הטיפול הארגוני שלעיתים מתמשך לתקופות משתנות בין מס' ימים למס' חודשים